محورهای همایش

محورهای اصلی این همایش عبارتند از:


*  نانو  شیمـی


*  نانو فیـزیک و فوتونیک


*  نانو مواد، سرامیک و کامپوزیت


*  نانو  زیست فنـاوری


*  نانو پزشکی


*  نانو محاسـبات


*  نانو مکانیـک 


*  نانو الکترونیکحامیان همایش