فهرست NCWNN1398
 

کارگاه ها


رديف

عنوان کارگاه

مدت زمان برگزاری

مدرس

هزینه شرکت در همایش

1

طراحی و ساخت سلول‌های خورشیدی نانوساختاری

4 ساعت

  دکتر عباس بهجت، دکتر نعیمه ترابی

 

2

 ارزیابی کشت سلولی بر داربستهای مهندسی بافت

6 ساعت

  دکتر حبیب نیکوکار

 

3

  سنتز نانوذرات لیپیدی، پلیمری و فلزی

4 ساعت

  دکتر حقیرالسادات

 

4

  نگارش طرح كسب و كار در فناوري نانو

2 ساعت

  مهندس جعفری

دکتر کنعانی

 

5

 كارگاه مرور ، نگارش و ثبت اختراع

2 ساعت

  مهندس سعیدی

مهندس ختمی مآب 

 

6

 کارگاه برنامه ريزی شغلی و حرفه ايی

2 ساعت

  دکتر کنعانی

 
حامیان همایش